Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen
Waarschuwing: lees deze voorwaarden aandachtig voordat u deze website gebruikt. als u de website gebruikt, betekent dit dat u deze voorwaarden accepteert. Maak geen gebruik van deze website als u deze voorwaarden (“Disclaimer”) niet accepteert.

Gebruik van de site
Bastian & Visser Financiële Diensten BV verleent u het recht de materialen op deze website (“Site”) uitsluitend voor uw eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden, onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de originele materialen opneemt in eventuele kopieën van de materialen. Het is niet toegestaan de materialen op deze Site op enigerlei wijze te wijzigen, reproduceren of openbaar ten toon te stellen, te gebruiken of te verspreiden voor enig publiek of commercieel doel.

Gebruik van deze materialen op andere websites of een computer in een netwerkomgeving voor enig doel is verboden. De materialen op deze Site zijn auteursrechtelijk beschermd en ongeautoriseerd gebruik van enig materiaal op deze Site heeft mogelijk een overtreding van auteursrechten, handelsmerken of andere wetten tot gevolg. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw recht om de Site te gebruiken automatisch ingetrokken en moet onmiddellijk elk gedownloaded of afgedrukt materiaal worden vernietigd.

Vrijwaring
DE MATERIALEN (MET INBEGRIP VAN ALLE SOFTWARE) EN DIENSTEN OP DEZE SITE WORDEN ALS ZODANIG GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-OVERTREDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

De verplichtingen van Bastian & Visser Financiële Diensten BV ten aanzien van zijn producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de overeenkomsten waaronder deze zijn geleverd en niets op deze Site kan worden opgevat als wijziging van dergelijke overeenkomsten. Bastian & Visser Financiële Diensten BV geeft verder geen garanties met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de materialen, software of diensten op deze Site. Bastian & Visser Financiële Diensten BV kan te allen tijde zonder bericht wijzigingen aanbrengen in de materialen en diensten op deze Site, of in de producten en prijzen die hierin worden vermeld. De materialen en diensten op deze Site kunnen gedateerd zijn, en Bastian & Visser Financiële Diensten BV staat niet garant voor het bijwerken van de materialen en diensten op deze Site. Informatie die op deze Site is gepubliceerd, verwijst mogelijk naar producten, programma’s of diensten die niet beschikbaar zijn in uw land. Raadpleeg uw plaatselijke Bastian & Visser Financiële Diensten BV -leverancier voor informatie over de producten, programma’s en diensten die mogelijk voor u beschikbaar zijn. In de toepasselijke wet wordt de uitsluiting van garanties mogelijk niet toegestaan, waardoor de bovenstaande uitsluiting niet voor u geldt

Beperking van aansprakelijkheid
Bastian & Visser Financiële Diensten BV , de leveranciers van Bastian & Visser Financiële Diensten BV of andere derde partijen die op deze site worden genoemd, zijn in geen geval aansprakelijk voor schade (waaronder, zonder beperking, de schade die voortkomt uit winstverlies, gegevensverlies of onderbreking van werkzaamheden) die voorkomt uit het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze site, of de materialen of informatie op een of alle sites, onafhankelijk van garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere grond en onafhankelijk van het op de hoogte zijn van de mogelijkheden van zulke schade. als het gebruik van de materialen, informatie of diensten van deze site resulteert in de behoefte aan dienstverlening, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens, neemt u alle kosten hiervoor voor uw rekening. De toepasselijke wetgeving laat de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade mogelijk niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet voor u van toepassing is.

Gebruik van software
Alle software die beschikbaar wordt gesteld om te worden gedownloaded van deze Site, is auteursrechtelijk beschermd werk van Bastian & Visser Financiële Diensten BV en/of leveranciers van Bastian & Visser Financiële Diensten BV . Het gebruik van de software is onderhevig aan de voorwaarden in de licentieovereenkomst, indien aanwezig, die samengaat met of deel uitmaakt van de software (“Licentieovereenkomst”). Het is niet toegestaan software te downloaden of te installeren als deze vergezeld is van een Licentieovereenkomst of een Licentieovereenkomst bevat en u deze Licentieovereenkomst niet hebt gelezen en de voorwaarden hiervan niet accepteert.

REPRODUCTIE OF VERSPREIDING VAN DE SOFTWARE IS VERBODEN, BEHALVE OP DE WIJZE EN VOOR HET DOEL DIE WORDEN VERMELD IN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST.

Gebruikerssubmissies
Bastian & Visser Financiële Diensten BV wil geen vertrouwelijke of eigendomsgegevens van u ontvangen via deze Site. Alle materiaal, informatie of andere communicatie (“Communicatie”) die u verzendt of publiceert op deze Site, wordt niet beschouwd als vertrouwelijk of als uw eigendom. Bastian & Visser Financiële Diensten BV heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie. Bastian & Visser Financiële Diensten BV en door Bastian & Visser Financiële Diensten BV aangewezen personen hebben het recht de Communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst, en andere hierin opgenomen zaken te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen of anderszins te gebruiken voor een willekeurig commercieel of niet-commercieel doel. Gegevens waaraan u persoonlijk herkenbaar bent die u verstrekt aan Bastian & Visser Financiële Diensten BV met het doel om producten of diensten te ontvangen, wordt behandeld in overeenstemming met de On line privacyverklaring van Bastian & Visser Financiële Diensten BV . Het is verboden om wederrechtelijke, bedreigende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische of andere illegale materialen te plaatsen of over te dragen naar of van deze Site.

Koppelingen naar andere websites die niet van Bastian & Visser Financiële Diensten BV zijn
Koppelingen op deze Site naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u deze Site. Bastian & Visser Financiële Diensten BV heeft niet al deze sites van derden gecontroleerd, beheert deze sites niet en is niet verantwoordelijk voor deze sites noch voor hun inhoud. De sites noch de informatie, software of andere producten of materialen op deze sites, noch enige resultaten die kunnen worden behaald met behulp van deze sites worden door Bastian & Visser Financiële Diensten BV bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit websites van derden te bezoeken die zijn gekoppeld aan deze Site, doet u dit volledig voor eigen risico.

Koppelingen naar deze Site
Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar deze Site, doch uitsluitend in overeenkomst met de voorwaarden van de Richtlijnen voor koppelingen naar de websites van Bastian & Visser Financiële Diensten BV en als dit voldoet aan alle toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen
Bastian & Visser Financiële Diensten BV kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen door deze publicatie bij te werken. Bezoek deze pagina regelmatig om de huidige voorwaarden door te lezen, want deze zijn bindend voor u. Bepaalde bepalingen in deze Voorwaarden worden mogelijk tenietgedaan door expliciet aangegeven wettelijke kennisgevingen of voorwaarden die op bepaalde pagina’s van deze Site worden weergegeven.

Richtlijnen voor koppelingen naar de websites van Bastian & Visser Financiële Diensten BV
Een site met een koppeling naar de website van Bastian & Visser Financiële Diensten BV :

  • Mag een koppeling bevatten maar geen inhoud van Bastian & Visser Financiële Diensten BV repliceren
  • Mag geen browsermarkering of rand maken rondom inhoud van Bastian & Visser Financiële Diensten  BV
  • Mag niet impliceren dat Bastian & Visser Financiële Diensten BV de site of de producten ondersteunt
  • Mag de relatie tot Bastian & Visser Financiële Diensten BV niet verkeerd voorstellen
  • Mag geen verkeerde informatie geven over producten of diensten van Bastian & Visser Financiële Diensten BV
  • Mag het Bastian & Visser Financiële Diensten BV -logo niet gebruiken tenzij met toestemming van Bastian & Visser Financiële Diensten BV
  • Mag geen inhoud bevatten die kan worden beschouwd als smakeloos, aanstootgevend of controversieel, en mag alleen inhoud bevatten die geschikt is voor alle leeftijdsgroepen
Menu